↓ Skip to main content

Transformation of soil organic phosphorus along the Hailuogou post-glacial chronosequence, southeastern edge of the Tibetan Plateau

Overview of attention for article published in Geoderma, October 2019
Altmetric Badge
Title
Transformation of soil organic phosphorus along the Hailuogou post-glacial chronosequence, southeastern edge of the Tibetan Plateau
Published in
Geoderma, October 2019
DOI 10.1016/j.geoderma.2019.05.038
Authors

Jun Zhou, Yanhong Wu, Benjamin L. Turner, Hongyang Sun, Jipeng Wang, Haijian Bing, Ji Luo, Xiaoli He, He Zhu, Qingqing He